بررسی دربارۀ لذت

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود