مطلب روز 1398/07/29
گلهای راهنمایی جلد دوم یک اعلام جهانی

مدار عشق

مدار عالم بر عشق نهاده شده و پیوند عشق تاروپود عالم را ساخته است. تا مثبت و منفی برق به هم نزدیک نگردد از آن روشنایی حاصل نشود. مثبت تنها و منفی تنها با اینکه نامشان برق است چندان اثری ندارند. اشتیاق عظیم آنها به پیوند با یکدیگر است که باعث این غوغای حیاتی جهان است و چون به هم رسیدند چه اثرها از آنان به ظهور می‌رسد.
اتحاد عاشق و معشوق در تمام مراتب وجود چنین است.

... (مشاهده ادامه)
مکانیسم آفرینش
دینامیسم آفرینش
گلهای راهنمایی 1
گلهای راهنمایی 2
زنجیر سرنوشت
راه راست