مطلب روز 1398/08/24
گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 5. وجوب دانش‌آموزی

نادانی چه اثری دارد

در مقابل این قدر و ارزشی که دانشمند دارد نادانی کدام قدر را دارد؟ هیچ. تاحال نام کدام نادان در تاریخ باقی مانده. کدام نادان در زمان خود و زمان بعد از خود مشهور شده است و کدام مرد جاهلی شاخص و مورد تقلید گردیده. فکر کنید و بگویید. ... (مشاهده ادامه)
مکانیسم آفرینش
دینامیسم آفرینش
گلهای راهنمایی 1
گلهای راهنمایی 2
زنجیر سرنوشت
راه راست