مطلب روز 1398/09/21
گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل سوم: فایده کسب معرفت

2. تجلی گوهر

اما مرد یا مردمانی حقیقت‌بین که از باطن گوهر آگاه بودند قیام کردند و با نیروی اراده تحت رهبری وظیفه سرنوشت اقدام به باز نمودن پوشش‌ها و زدودن لفّافه‌ها و برداشتن نوارها و پارچه‌ها و شکستن پوسته‌ها کرده بالاخره پس از فعالیت و کوشش بسیار چهره زیبای گوهر را از زیر لفّافه‌ها بیرون آوردند و در معرض دید خواستاران حقیقت قرار دادند. ... (مشاهده ادامه)
مکانیسم آفرینش
دینامیسم آفرینش
گلهای راهنمایی 1
گلهای راهنمایی 2
زنجیر سرنوشت
راه راست