سختی از لوازم نیل به مقصود است

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است