نشیب و فراز در هر کار

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فلسفه کلی گرفتاری‌ها

این امر از قواعد زندگی جهان در تمام شئون و در تمام امور اعم از انفرادی و اجتماعی است که هر کاری شامل نشیب و فراز است و هیچ کاری در عالم وجود ندارد که بدون مرارت موفقیت در پی داشته باشد. یکی از قوانین جهان این است که پس از کوشش و تحمل رنج و مشقت و فشار و سختی‌ها و مرارت‌هایی که در راه حصول مقصود متحمل می‌شوند شاهد توفیق به عنوان ارمغان رحمت حق به شخص داده می‌شود.

قانون دنیا است که جزا و پاداش بیهوده به کسی نمی‌دهند و تا زحمت نباشد راحت به وجود نمی‌آید و تا کوشش و فشار و مرارت نباشد نتیجه مطلوب حاصل نمی‌گردد. هر سرازیری که پیش می‌آید وقتی به نقطۀ مقدر خود برسد تمام می‌شود و از آن پس فراز و بلندی شروع می‌گردد.