رفتار صادقانه با یکدیگر

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی

در کارها و همۀ امور باید با هم صدیق و راستگو و مهربان و صمیمی باشید تا کار شما رونق گیرد و موفقیت پیدا کنید. در یک کار اگر با عده‌ای همراه و شریک هستید در نظر بگیرید که نباید به یکدیگر دروغ بگویید و اگر هم متوجه وخامت آن نبوده و گفته‌اید باید فوری جبران کنید که لطمۀ آن به خود شما و به کار شما عاید خواهد شد و پشیمانی سودی ندارد. بایستی با دوستان و همکاران خود طوری باشید که سوء‌ظن و بدبینی و بدخواهی نسبت به هم نداشته باشید. با دوستان صدیق باید چنان باشید که گویی روح و جسم و کالبد و رگ و ریشۀ شما یکی است و مثل آن باشد که همه یک بدن دارید.