شباهت عالم به دانش

گلهای راهنمایی جلد دوم عالم چگونه است

بهترین تشبیه که می‌تواند ذهن را روشن کند این است که عالم را به دانش تشبیه نماییم. همان طور که دانش پایان ندارد و برای آن آخری نمی‌توان تصور کرد عالم نیز چنین است. با بررسی و تعمق در سابقه علم در جهان می‌توانیم این حقیقت را بیازماییم که در همین کرۀ خاکی ما از ابتدای زندگی بشر مرتباً دانش در حال رشد و ترقی و توسعه بوده و در تمام شئون زندگی اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، وسائل حمل و نقل، وسائل رفاه، بهره‌برداری از حواس و غیره، دانشمندان روز به روز ترقیاتی پدید آورده‌‌اند و دانش آن فن وسعت گرفته است. آیا فکر می‌کنید روزی این سیر متوقف گردد و دیگر ترقی در آن پیدا نشود و به همین جا که هست درجا زند؟ هیچ عقل سلیمی بر طبق سابقه و تجربیاتی که دارد چنین ادعایی را نمی‌کند.