عناصر قدیم

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت درخشنده

ترکیبات عمده بدن انسان: بدن انسان تقریباً 90 درصد از آب تشکیل شده اما ای عجب، این آبی است که فکر می‌کند و زندگی دارد. برای این که بدانید بدن از چه مواد و عناصر عمده‌ای مرکب شده تصاویر بالا تهیه شده که به ترتیب می‌خوانید: 1. در بدن مواد لازم برای ساختن 5/2 کیلو بهترین چسب موجود است 2. در بدن به قدر کافی فسفر وجود دارد که می‌توان سر هشتصد هزار چوب کبریت را آغشته نمود. 3. مقدار کربن موجود در بدن معادل کربن 125 گرم قند است. 4. یک بدن معمولی به اندازه 60 عدد شمع چربی دارد ولی اشخاص چاق خیلی بیشتر دارند. 5. مقدار آهن بدن معادل 6 تا 10 عدد میخ است. 6. از بدن یک انسان می‌توان 17 عدد صابون معمولی درست کرد.

همان طوری که بیان شد همه عناصر در وجود ما هست و عناصر نیز در بالا بیان گردید. در زمان سابق عناصر را چهار می‌دانستند. آتش و آب و باد و خاک، اگر عناصر را منحصر به همین نیز بدانیم در بدن ما همۀ آنها وجود دارد. آتش همان حرارت است که زندگی و حیات ما بستۀ به آن است. دائماً در بدن ما احتراق به وجود می‌آید، اکسیژن می‌سوزد، خون می‌گردد و گرم می‌شود. اگر این گرما از بین برود حیات به این صورت هم از بین خواهد رفت. بدن انسان از آب تشکیل شده و اگر چند روزی آب به انسان نرسد خواهد مرد در حالی که طاقت گرسنگی او بیش است. منظور از باد همان هوا و موجودات هوایی است که دائماً استنشاق می‌کنیم و منظور از خاک هم عناصری است که بدن را به وجود آورده‌اند. ما از آن اجرام هستیم و بدن ما حال مزرعه‌ای را دارد که این مواد در آنها به ثمر می‌رسد، کشت می‌شود، محصول می‌دهد.