همگامی عقل و عشق

گلهای راهنمایی جلد دوم راز و نیاز با معشوق

چون سخن بدینجا رسید و دانستم که آنچه دربارۀ دشمنی عقل و عشق می‌پنداشتم بی‌اساس بود بالعیان بر من روشن گردید که عقل و عشق دست به یکدیگر داده و با یک همکاری و همگامی تخلف‌ناپذیر مرا به سوی محبوب و معشوق ازلی کشانیدند.