عشق نفسانی و غیره ندارد

گلهای راهنمایی جلد دوم دل چیست و خانه کیست فداکاری در راه دوست

همان کسی هم که عشق‌ها را نفسانی دانست و از یکدیگر تفکیک کرد و برای عشق انواع قائل شد و آن را ناپاک شمرد، هم خود او و هم آن عاشق و هم آن معشوق و همۀ عاشق‌ها و همۀ معشوق‌ها که شما می‌گویید و هرچه هست بالاخره به منبع لایتناهی ذات بی‌همتایی ملحق می‌شوند. پس کجای این نفسانی است؟ فکر کنید و بگویید.