طناب‌های اتصال

گلهای راهنمایی جلد دوم اتصال گذشته با حال
عالم به وسیله طناب‌های محکم و غیر قابل انفصال به یکدیگر پیوسته است. این است معنی «حبل‌الله» که باید به آن چنگ زد و اعتصام نمود. در بالا سحابی موسوم به NGC 6960 دیده می‌شود که خود جهانی بزرگ و باعظمت تشکیل می‌دهد.

بنابراین وحدت عالم با طناب‌ها و ریسمان‌های محکم به هم پیچیده و غیر قابل انفصال است. بریدگی و پوسیدگی و جدایی در ماهیت آن راه ندارد. این وحدت به عالم وحدت کل پیوند داده شد و آن دانش که تحت عنوان عروهالوثقی و فقه دین است با همین رشتۀ محکم بر دوش توسن بادپای زمان سیر خود را انجام داده به این وحدت پیوند داده می‌شود. زیرا منظور ما یکی است. آن دستورات با این که قرن‌ها از آن گذشته با طناب محکم و رشتۀ استوار جلو می‌آید و به زمان می‌پیوندد و وحدت شامل آن است.