علت اختلاف جو کرات

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت قدرت خلاقه نورالانوار

کره زمین با گازها و تصاعد ذراتی که نامرئی است و حین تشکیل آن در اطرافش پراکنده شده، تشکیل نوعی حیات داده است که متناسب با زندگی مخلوقاتی است که در آن به سر می‌برند. این مخلوقات از همین جو و مواد جوی استنشاق و استفاده می‌کنند و اگر از آن محروم شوند تحوّل می‌یابند.

همه کرات چنین هستند. هر کره جوی متناسب با مواد و عناصری که آن ها را تشکیل می‌دهد دارد، که مخلوقات و اجزاء آن ‌کره می‌توانند درآن جو زندگی ‌کنند. مخلوقات ‌کرات دیگر چون با تناسب دیگری ساخته شده‌اند، نمی‌توانند در جو کره‌ای غیر از کره مادر خود به سر برند، زیرا گازها و مواد آن متناسب با زندگی آن ها نیست. به همین دلیل است که فضانوردان بشری نمی‌توانند در جو سایر کرات تنفس‌ کرده زندگی نمایند، مگر اینکه وسایل مصنوعی برای زندگی آن ها تهیه شود.