خشم بانوی فهمیده

گلهای راهنمایی جلد اول غمزه و کرشمه زنان نیک‌سیرت و خردمند
این است حقیقتی از زندگی خانوادگی. زن با جاه و جلال هرگز حاضر نیست که نسبت به شوهرخود بدرفتاری ‌کند. و مرد نیز نباید نسبت به کدبانوی خانواده خود بی‌عدالتی روا دارد. این هم نشانی از وحدت است که در خانواده عمل می‌شود.

به علاوه خشم بانوی فهمیده در این حال در حکم لعلی است که جلو آفتاب بگیرند که درخشندگی آن بیشتر نمایان می‌شود. خشم، صورت را گلگون کرده و بر جلوه و زیبایی و ملاحت می‌افزاید. تبسمی که بعد از این خشم به وجود آید بسی شیرین‌تر از تبسم دائمی خواهد بود.

این است حقیقتی از زندگی خانوادگی. زن با جاه و جلال هرگز حاضر نیست که نسبت به شوهرخود بدرفتاری ‌کند. و مرد نیز نباید نسبت به کدبانوی خانواده خود بی‌عدالتی روا دارد. این هم نشانی از وحدت است که در خانواده عمل می‌شود.