تأمین توازن عناصر

گلهای راهنمایی جلد اول توازن قوا و شکفتگی روح
رعایت بهداشت و حفظ تندرستی و ورزش و استحمام طبق قواعد صحیح برای بشر واجب است.

مطلب دیگر توازن در کسب عناصر لازم برای بدن است که قسمتی از آن تحت همین عنوان است که طب امروز ویتامین می‌نامد. تجویز ویتامین به منظور ایجاد تعادل در میزان عناصر می‌باشد. برای اینکه عناصر بدن معتدل گردد، بشر بایستی از هر نوع مواد خوراکی تا آنجا که لازم است مصرف کند تا همه عوامل و عناصر وارد بدن او بشود. برای این کار لازم است تحقیقات و روشنی‌هایی از طرف علمای ذی‌صلاح در اختیار بشر گذارده شود که در تغذیه خود راهی را انتخاب نماید که تمام عناصر لازم با تعادل به بدن او برسد و این عمل مشکل نیست زیرا در بدن کنترل‌های اتوماتیکی وجود دارد که این اصل را تأمین می‌نماید. فقط راهنمایی‌های شایسته و مناسبی برای بشر لازم است که امید است از طریق وحدت به بشریت ارمغان گردد.