چند پرسش از برادران و پاسخ آنها

مکانیسم آفرینش


 ذیلاً چند نامه ای كه مبنی بر پرسش از مطالب كتاب دینامیسم آفرینش رسیده عینا ًدرج و جواب آنها نیز داده می شود. از خوانندگان محترم تقاضا دارد ضمن خواندن جواب به شماره های جلو آن توجه داشته باشند چون شمارۀ جواب مربوط به شمارۀ سؤال می باشد.