وضع فیزیولوژی بدن و حرکات سیاله‌ها

زنجیر سرنوشت
غلاف آن همه کاه و سبک به بی‌وزنی لفافه‌اش همه سیّاله است و لاش حقیر