خلاصۀ مطالب بالا در یک رباعی

گلهای راهنمایی جلد دوم
گویــم بــه خــرد دانــش نورســتۀ تــو بینــش بدرخشــد بــه دل خســته تــو
چـون نـور تجلـی بـه تـو رخشـان گـردد یـک گام بـه وحـدت اسـت و پیوسـتۀ تـو