جنگ بدنی و جنگ كرات

زنجیر سرنوشت فیزیولوژی و علل طبیعی انجام وظیفه

این جنگ كه در محدوده بدن صورت میگیرد برای رفع مهاجمی است كه از خارج وارد شده و ممكن است به تمام بدن لطمه زند، نه اینكه خود اعضاء با یكدیگر درگیر شوند و مبارزه كنند. در مملكت بدن دیده نمیشود كه اعضاء با هم به جنگ بپردازند اما وقتی مهاجمی وارد شد برای رفع آن همكاری كامل مینمایند. این امر به مثابۀ آن است كه كرۀ زمین با همه افراد آن و همه گروهها و ملل با هم متحد شوند و مهاجمی را كه از كرۀ دیگر میآید دفع نمایند. نه اینكه خود افراد كرۀ زمین به جان هم بیفتند و همدیگر را از بین ببرند یا اعضاء یك ملت به جای اتحاد و همكاری به مبارزۀ با هم و اضمحالل یكدیگر مشغول شوند.