بیان ششم - فایده خداشناسی

دینامیسم آفرینش

بیان ششم - فایده خداشناسی 1

پانویس ها

  1. توجه خوانندگان را به شرحی که در اواخر کتاب تحت عنوان «فایده اخلاقی شناسایی به‌خدا و عالم بی‌انتها» چاپ شده جلب می‌کنم.