اشتباه قابل برگشت نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن گفتن بجا

بارها اتفاق افتاده که شخصی از روی عدم تفکر و غفلت و نسنجیدن و دقت نکردن کلامی بر زبان آورده که باعث زحمت و گرفتاری‌های غیرمنتظره برای خود او گردیده یا این که باعث رنجش و ملالت مخاطبان او اعم از نزدیکان مثل زن و فرزند و خویشان یا بیگانگان شده است. کلامی که از دهان خارج گردید برگشت آن امکان ندارد و هرچند که گذشت زمان یا معذرت‌خواهی و رفع و رجوع کردن تا حدی می‌تواند شدت ملال را تخفیف دهد اما آثار آن را به طور کلی نمی‌زداید. معروف است که می‌گویند کلام تا از دهان بیرون نیامده بنده تو است و چون بیرون آمد تو بنده اویی زیرا بسا اتفاق افتاده که زبان سرخ سر سبز را بر باد داده است.

پس چه بهتر که بیاموزیم و تمرین و ورزش کنیم و بسنجیم و دقت و تفکر روا داریم که اصولاً کلام زشت و نامناسبی از دهان ما خارج نگردد که ناچار به معذرت و ترمیم آن باشیم.