سخن بیهوده نابجا است

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن گفتن بجا

 

انرژی و فعالیت بشر در راه انجام کار مثبت باید مصرف شود، چنان که در این کارگاه هر کسی در راه انجام کار معینی می‌کوشد. حال که انرژی مصرف‌های معین دارد چرا برخی کسان انرژی خود را در راه سخنان باطل به هدر می‌دهند؟

پس روشن گردید که بیهوده سخن گفتن بسیار نابجا است و اگر انسان بخواهد این روش را اختیار کند خاموشی از آن خیلی بهتر است و در این مورد باید گفت که بهتر از خاموشی صفتی وجود ندارد.

مرد دانا آن است که خاموشی اختیار کند و به موقع برای کار لازم سخن بگوید نه اینکه انرژی بدنی خود را در صحبت به طور هرز در بیابان محیط بفرستد.