وسیله سخنگویی

گلهای راهنمایی جلد دوم سخن گفتن بجا

خداوند متعال وسائلی به انسان عطا فرموده تا احساسات درون خود را به دیگران بیان دارد. این وسیله دهان و زبان است که از راه حس گویایی و دستگاه مخصوصی که در مغز و کالبد انسان قرار داده شده به وسیلۀ هوایی که از حنجره عبور می‌کند و به وسیلۀ حرکات لازم در زبان و در لب‌ها و دهان اصوات بیرون می‌آید و آن را سخن گفتن می‌نامند.