سخن گفتن بجا

گلهای راهنمایی جلد دوم
به روشن‌بینی و فکر توانا به تدبیر و خرد، با چشم بینا
ز خاموشی خصالی به نباشد کند صحبت به موقع مرد دانا
نمی‌گویم دهان مگشا به گفتار نکو گو: وقت حاجت هست رعنا 1
که باشد هر مقامی را کلامی چو ناطق را روش باشد با سنا2
به هنگام سخن لغزش نشاید که خاطر را ملال آرد در اثنا3
وقار و صبر و گفتن با متانت کمال عقل انسانی است مانا4
طریق حشمت است این درس تنزیل چنین آمد بیان بر پیر و برنا

پانویس ها

  1. برازنده
  2. روشنی
  3. میان
  4. مانند