پشیمانی

گلهای راهنمایی جلد دوم دوران بی‌خبری و شباب
جوانانی که خود را بی‌محابا به دست هوس می‌سپرند و در راه بهره‌برداری از حواس راه افراط می‌پیمایند توجهی به عقل و خرد ندارند.

جوانان و نوباوگان عزیز، این داستان سرگذشت مردی است که سال‌های پربرکت جوانی را در راه عیش و عشرت تلف نموده و عکس‌العمل آن را در دوران بعدی زندگانی دیده و حکایتی که برایم بیان داشته به عنوان درس عبرت برای شما بازگو می‌کنم.

در آن زمان چنین می‌پنداشت که در عالم جز جام می و نشاط عشق‌های زودگذر و سرمستی جوانی لذتی در دنیا وجود ندارد و هرچه هست همین است و همین. و اساس زندگانی چیزی جز این نیست.