داستان لقمان حکیم

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود تکرار لذت مکررات است و لذت نیست

می‌گویند لقمان حکیم به پسر خود نصیحت کرد که در زندگی بهترین غذاها را تناول کند و در بهترین بسترها بخسبد و بهترین لباس‌ها را بپوشد و همۀ امور حیات را به بهترین وضع صورت دهد. پسر که پدر را عاقل و حکیم می‌دانست از این گفتار تعجب کرد که این پند عملی نیست زیرا برای همه فراهم کردن بهترین وسائل میسر نمی‌باشد. لقمان در پاسخ فرمود که منظورم این نیست که همواره لذیذترین غذاها و بهترین بسترها را برای خود فراهم سازی و بهترین البسه را بپوشی.