تکرار لذت مکررات است و لذت نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود