کوشش همگان برای لذت همگان

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود لذت در وحدت

کرۀ زمین می‌گردد و انواع حرکات را به جا می‌آورد. خورشید با یک انرژی غیر قابل توصیف دائماً در عالم نور و حرارت پخش می‌کند. ستارگان با قدرت یزدانی اشعه در فضا می‌پراکنند و همۀ مخلوقات و موجودات با سختی و مرارت وظیفه انجام می‌دهند تا زندگی و سعادت و لذت دیگران را فراهم نمایند. دیگران هم زحمت می‌کشند و می‌کوشند تا مایۀ خوشی و لذت افراد دیگر شوند و همین عمل سلسله‌مراتب و به طور خودکار و اتوماتیک و بدون این که واقف باشند در جهان هستی در جریان است.