دامنۀ اصلاح

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود بررسی دربارۀ تألم

این کار که به منظور اصلاح است آن قدر دامنه‌اش وسیع است که هرچه گفته شود باز مطلب ناتمام می‌ماند. فرض کنید به اندازۀ تمام عالم و ستارگان در این باره بفهمید باز کم است. پس ببینید بشر چقدر کوچک است و دانش تا چه مقدار وسعت دارد که هرچه سطح فکر و معلومات بالا می‌رود باز می‌بیند از کاروان دانش عقب است و بسیاری چیزها مانده بفهمد. هرچه دانش وسیع شود دانشمندان می‌بینند که دامنۀ معلوماتشان ناقص است و به فهم واقعی نمی‌رسند. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا (بنی‌اسرائیل، 87).