بررسی دربارۀ تألم

گلهای راهنمایی جلد دوم لذت پس از رنج حاصل می‌شود