استقامت با عقل

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است رنج و تحمل و استقامت

بله استقامت و پایداری که از لوازم حتمی موفقیت در کارها است بایستی با عقل و خرد و مشورت توأم باشد. اگر پایداری به این صورت باشد و توأم با سرنوشت گردد موفقیت حتمی است اما اگر مقاومت بدون در نظر گرفتن عقل انجام گیرد نام آن استقامت نیست بلکه لجاجت و عناد است و فرق استقامت و لجاجت در این است.

ممکن است کسی در اثر لجاجت بدون تفکر حمله‌ای کند و پیش رود یا در راهی بدون توارد با سرنوشت اقدام نماید اما این عمل درست نیست و به نتیجۀ مطلوب نمی‌رسد.