درس مردان بزرگ

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فشار برای اصلاح اخلاقی است

در حقیقت بداخلاقی زوجه یک درس عملی و مؤثر خانوادگی برای مردان بزرگ بوده تا آنها را تمرین بردباری بدهد و صبر و تحمل بیاموزد و بسیار مؤثر هم بوده است. انسان اگر این گونه امور را تحمل نکند پخته نمی‌شود و خام می‌ماند. بایستی این سختی‌ها را تحمل نماید و ضمناً دستورات اخلاق را هم اجرا و پیروی کند تا کم‌کم راه و رسم آدمیت در او عادت شود.