خرابی اتومبیل

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی برای ازدیاد معلومات است
درست است که وجود یک خرابی در اتومبیل ایجاد زحمت فوق‌العاده می‌کند ولی در عین حال چیزهایی بر معلومات انسان می‌افزاید که کار آینده را تسهیل می‌کند.

اتومبیلی خریده‌اید که در اثر تصادفی پنچر می‌شود. برای اولین بار با دست تنها به رفع پنچری اقدام می‌کنید. سخت است و زحمت دارد ولی وقتی یک مرتبه این کار انجام گردید اشکال آن رفع می‌شود و کار آسانتر خواهد بود و بر معلومات شما اضافه می‌شود و دفعۀ دیگر که ماشین پنچر گردد خود را نمی‌بازید بلکه به آسانی آن را انجام می‌دهید. همین طور اگر خرابی در اتومبیل پیدا شد راه اصلاح را هم به انسان می‌آموزد که دفعۀ دیگر بتواند آن را رفع کند. اگر اتومبیل اصلاً خراب نشود و اشکالی پیش نیاید چطور می‌توانید چیزی از این فن بیاموزید؟

حال توجه پیدا کردید که سختی‌ها آموزنده است.