سختی نتیجۀ غفلت و تنبلی است

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است
(نکته‌ای بسیار جالب برای سعادت زندگی)