نسبت سختی‌ها به یکدیگر

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است سختی از لوازم نیل به مقصود است

اما وقتی سختی‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم و نسبت آنها را در نظر گیریم یکی که سبکتر است با این که ممکن است در مقایسه با یک سختی کمتر سختی به شمار آید اما در مقابل یک سختی بیشتر در حکم لذت است کما این که هرگاه در بیابانی بی‌آب و علف دو روز تشنگی ببینیم اگر ته کاسه‌ای آب سیاه عفن پیدا شود بهترین نعمت و لذت به شمار می‌رود و اشخاصی بوده‌اند که در بیابان دچار تشنگی شده و از شدت بیچارگی خون گلوی سوسماران را مکیده‌اند.

ولی همین آب عفن و خون گلوی سوسمار در موقع فراوانی آب بدترین عذاب به شمار می‌رود.