مشقت بشر

گلهای راهنمایی جلد دوم نومیدی خطا است فشارهای زندگی و سرنوشت مخلوقات
ماهی قرمزی که در یک شیشه محبوس باشد فلسفه این کار را نمی‌داند ولی ما که این عمل را نسبت به او کرده‌ایم علت آن را می‌دانیم.

ما افراد بشر را از دریای بی‌پایان هستی به این دنیا آورده‌اند بدون این که خود بخواهیم و بدون این که خود بدانیم. مشقت‌هایی ظاهری در سر راه زندگی همۀ ما وجود دارد که در باطن مشقت نیست و همۀ اینها دارای حکمت و علت است و عبث نمی‌باشد بلکه انگیزه ترقی و پیشرفت است. امر پروردگار است. مثل یک ماهی قرمز که بیاوریم و در شیشه محبوس سازیم. او فلسفۀ این کار را نمی‌داند ولی ما که چنین عملی می‌کنیم می‌دانیم.

اما نکته در اینجاست: ما که در دنیا هستیم و با مشقت و گرفتاری به سر می‌بریم نبایستی سعی کنیم برای افراد نوع خود مشقت درست کنیم و فشار و قید بسازیم.

هر مرام و مذهب و فلسفه‌ای که فشار و مشقت را بر بشر تجویز کند صحیح نیست. مذهب اسلام هم همین طور است چنان که بانی آن فرمود: بعثت علی شریعه سهله سمحه: من بر یک دین آسان مبعوث شدم.