شعار خدمتگزاری

گلهای راهنمایی جلد دوم
شنو این نکته از من: کس میازار به عشق و مهر دل‌ها را نگهدار
چو بینی خسته‌ای، درمانده‌ای را شتابان کن علاج و، نیک کردار