رضای خدا در چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی
گره به ابرو افکندن خلاف وحدت و محبت است و شخص موظف است در همه حال حتی در موقع انجام وظایف دشوار تبسم را از چهره دور نسازد.

ای کسانی که این سخن را می‌خوانید، هر کس و هر کجا هستید این حقیقت را بدانید که رضای یزدان در دوستی و محبت است و خشم خداوند در بریدن و جدایی است. هر قدمی که شخص از طریق مشروع در راه مهر و انسانیت بردارد یزدان را خشنود ساخته و هر قدمی که در قهر و جور و جدایی بگذارد خدا را از خویش رنجانده است.

علت آن کاملاً روشن و واضح است. زیرا عالم وحدت است و چون وحدت طبیعی است باید همۀ موجودات در راه درک و توسعۀ آن بکوشند و هرچه در این راه پیش روند خدمت واقعی کرده‌اند و هر قدمی که بر ضد بردارند به آن لطمه زده‌اند. محبت امر پروردگار است. آیا می‌خواهی با لطمه زدن به قانون آن بر ضد خدا قیام کنی؟