نظر انفرادی ناشایسته چیست؟

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی

نظر انفرادی غیر مطلوب و ناشایسته ممکن است هم در مادیات و هم در معنویات باشد. خواستن مقام و دنبال آن رفتن نیز مشمول همین قاعده است.

مقصود از نظر مادی سوء استفاده از کار و مقام و وضعیتی که دارد و سوء استفادۀ مالی است در هر مرحله و هر مقام و هر درجه و رتبه‌ای که هست. مادیات برای ادارۀ زندگی بد نیست و بایستی باشد اما سوء استفاده کردن از مال غیر و از وضعیت دیگران ناستوده است.