رحمت خداوند

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی
وقتی در دل محبت باشد و روح وحدت حکمفرمایی کند آثار آن در چهره و در رفتار ظاهر می‌شود و این کار اختصاص به اشخاص معین و ملت معین و نژاد معین ندارد.

در محفلی که وحدت حکمفرما است رحمت خداوند شامل حال عموم است و اختصاص به مرد ندارد. هر قانونی که بیان گردیده شامل مرد و زن است و از لحاظ برخورداری از حقوق انسانیت بین آنها مساوات برقرار است.