یک واحد: یک بشریت

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی
کسی که یک طفل را بکشد مثل این است که همه را کشته زیرا این طفل منشأ حیات خلق بسیاری تواند شد. این است اثر فاجعه‌ای که اختلافات مذهبی در یکی از کشورها به وجود آورده و حتی به اطفال رحم نکرده‌اند.

اینک به سخن قرآن عزیز توجه کن که می‌فرماید: من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی‌الارض کانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً (المائده، 32) : هر کسی که نفسی را بکشد بدون حق قصاص یا افساد کردن او در زمین مثل این است که همۀ مردم را کشته و هر کس که نفسی را حیات بخشد مانند آن است که همۀ مردم را زنده ساخته است.

آیا معنی آن را متوجه شدی؟ چطور می‌شود قتل یک نفر در حکم قتل تمام مردم و زنده کردن یک نفر مثل زنده کردن همۀ مردمان باشد؟ آیا چنین چیزی صحیح است؟

بلی درست است. برای این که عالم وحدت است. لطمه‌ای که به یک نفر برسد چون همه سهیم و متصل‌اند و پیوند دارند به همه رسیده و سودی که به یک نفر عاید می‌شود به همین دلیل عاید همگان است. مثل تکانی است که به نقطه‌ای از آب دریا داده شود که موج آن در سراسر دریا منتقل می‌گردد.

حالا اگر همه این موج را درک نکنند دلیل غفلت و ناخودآگاهی است. آنها که آگاهند آن را خوب می‌دانند و می‌فهمند و از این رو است که از این بریدن‌ها رنج می‌برند.