دوری خطا است

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی

آیا می‌دانی دوری کردن و بریدن که قصد آن را داری در حقیقت لطمۀ جبران‌ناپذیری است که هم به عقل و هم به دین می‌زنی؟ لطمه به عقل است زیرا عقل در اثر وحدت با نیروی مشورت و فهم و تماس تقویت می‌گردد و وظیفه راهنمایی خود را در زندگی بهتر انجام می‌دهد و لطمۀ به دین است زیرا بریدن و جدایی دین را ضعیف و نفوذ آن را سست می‌کند و به علت جدایی و دوری حقایق از دسترس دور می‌شود و نه تنها خود از این محرومیت رنج خواهی برد بلکه کسانی هم که بایستی به دست تو هدایت شوند از این لطف الهی محروم خواهند گردید.

بنابراین همین عمل دوری و قصد بریدن که در فکرت پیدا شده و آن را خیلی ساده و کوچک تلقی می‌کنی گناه عظیمی است که در حق بشریت انجام گردیده است.