نامحدودی بشر

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی

بشر هم همین طور است. اگر کرۀ زمین را تنها و منفرد بررسی کنیم بشر محدود است به آن کره ولی چون کره به وسیلۀ فضا به تمام عالم مربوط است پس محدود نخواهد بود و به تمام عالم وجود اتصال دارد.

بشر با تمام محدودیت خود می‌تواند به وجود کل عالم لایتناهی و یزدان معترف شود. چرا؟ برای این که وقتی نمونه را دید مثل این است که همه را دیده است. شما وقتی می‌خواهید گندم یا برنج بخرید یک مشت به عنوان نمونه به شما می‌دهند و همان کافی است زیرا مثل این است که صدخروار آن را دیده‌اید. می‌خواهید پارچه‌ای انتخاب کنید. تکۀ کوچکی از آن را می‌برند و نمونه می‌دهند. وقتی نمونه را دیدید مثل این است که اصل را دیده‌اید. هندوانه را می‌خرید و کارد به وسط آن می‌زنید و از رنگ آن به خوبی تمام هندوانه پی می‌برید.