حقایقی که از پرتقال فهمیده می‌شود

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی

پرتقال که در بالا به عنوان مثال گفته شد ظاهراً یک جسم محدود سربسته به نظر می‌رسد. هسته‌ای که در داخل پرتقال قرار دارد اگر بتواند فکر کند می‌بیند محدود است و در محفظه‌ای قرار دارد همان طور که شما (بشر) در کرۀ زمین آتمسفر و هوا و پوستۀ زیرین و بالا دارید. آن هسته به وسیلۀ چندین پوسته به محیط پرتقال وصل می‌شود اما محدودیت آن به قسمت بیرونی پرتقال تمام نمی‌گردد زیرا بعد از پوست روئی، پرتقال وصل است به جو کرۀ زمین و جو هم به عالم متصل است تا آنجا که فکر شما قدرت پیش رفتن دارد.