محبت در همه چیز

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی
اگر عشق نباشد مزرعه را آماده نمی‌کنید و تخم نمی‌پاشید. برای رسیدن به محصول و به عشق اخذ نتیجه است که آن همه زحمت می‌کشید.

چون مطلب فوق بسیار مهم و اساسی است جای آن دارد که دربارۀ آن بیشتر موشکافی کنیم. ما حتی نسبت به نان محبت داریم و با علاقه آن را تهیه می‌کنیم و می‌خوریم و در بدن ما حول و تحویل می‌شود. زیرا عالم وحدت است. همین امر به سلسله‌مراتب ادامه دارد.

یک پرتقال از خود خبر ندارد که چه کسی هستۀ او را کاشته و چه وقت روییده و چه موقع تبدیل به درخت گردیده، چه وقت رشد بیشتر کرده، گل داده و میوه داده است. اصلاً اطلاعی ندارد. این میوه دارای انواع و اقسام عناصر و ویتامین‌هاست و به قدر خود دارای انرژی و روح است ولی شما که آن را کاشته‌اید می‌دانید برای چه این کار را کرده‌اید. چطور کشت نموده‌اید، چطور آب داده‌اید و چطور رشد کرده و بزرگ شده است.