پیوند را محکم‌تر کن

گلهای راهنمایی جلد دوم کوشش در دوستی و پرهیز از خدعه و جدایی
هرگاه مرام شخصی بر این قرار گیرد که دیگران را خوشحال و راضی کند وجدان خود او هم خوشحال است. ببینید این پزشک خیر با چه محبتی به یک طفل بومی فقیر خدمت می‌کند.

تو خوب می‌دانی که وقتی به وحدت گراییدی و به این سوی آمدی تا چه اندازه دل مرا نزد خود گرفتار کردی. زیرا من به این حقیقت واقف بوده و هستم که همۀ ما یکی و متصل هستیم و جدایی ما فقط در اثر ندانستن و غفلت می‌باشد. هنگامی که فردی از افراد بشر در اثر آگاهی وحدت این حقیقت را دریافت و دست از جدایی کشید و نزدیک شد و نزدیکی طبیعی حقیقی خود را درک کرد و در این موضوع خودآگاه گردید و در عمل هم قدم‌هایی در راه این اتصال طبیعی برداشت ولی بعداً در مشی این راه راست که در آن گام زده خدای ناکرده تزلزلی در وی پدید آمد مسلم است که باعث آزار خلق خدا شده است. می‌دانی علت آزار آن چیست؟ انفصال و جدایی بدترین ناراحتی را ایجاد می‌نماید و چقدر سخت و ناراحت‌کننده است که کسی پیوند یابد و بعد رشتۀ الفت را سست سازد.