علت دخالت عناصر مختلفه

گلهای راهنمایی جلد دوم رابطۀ نورالانوار و مخلوقات و کیفیت وحدت عالم درسی از خداشناسی
برخی کرات در اثر وضع خاص و میزان ترکیب عناصر حرارت بیشتری دارند. یکی از اینها کره زهره است که به خاطر همین حرارت درخشندگی بیشتری از دور نشان می‌دهد. علمای نجوم فکر می‌کنند سطح زهره به صورت این عکسی باشد که از بالای ابرها با هواپیما برداشته شده است.

در سخنان قبل مکرر گفته‌ایم که بدن انسان و حیوانات و نباتات و مخلوقات کرۀ زمین و سایر کرات و کهکشان‌ها از کلیۀ عناصر عالمی که مقدار آنها خیلی بیشتر از 105 عنصری است که بشر شناخته است به وجود آمده. منتها در هر یک از مخلوقات بر حسب ضرورت و اقتضای زندگی و وظیفه‌ای که دارند برخی عناصر بیشتر و برخی کمتر است. مثلاً در کراتی که نور و حرارت بیشتر دارند عناصر ایجادکنندۀ نور و حرارت مثل فسفر و گوگرد بیشتر است و قس علیهذا. چون یک فرد بشر دارای حواس و اعضاء مختلف است هر یک از اعضا برای تجلی و کار کردن بایستی از عناصر معینی به مقدار بیشتر استفاده کنند. مثلاً مغز قدرت فسفری بیشتر به کار می‌برد و چشم چربی بیشتر لازم دارد مانند ویتامین A ، و استخوان از کلسیم، لذا در یک فرد بشر همۀ عناصر به تناسب و ترکیب لازم موجود است که همۀ اعضاء او به کار افتد و تجلی کند. به همین ترتیب سایر مخلوقات و سایر کرات نیز از عناصر استفاده می‌کنند.