بعد در بین نیست

گلهای راهنمایی جلد دوم بعد و بی‌بعدی یعنی چه؟

پس اگر درست بیندیشیم می‌بینیم این برق بعدی ندارد و مسافتی برای آن نیست چنان که در ایران، در اروپا، در امریکا و در هرکجای کرۀ زمین برق همان برق بود و جزئی تفاوتی نداشت و این ما بودیم که به علت محدودیت جسم احتیاج به مسافرت یعنی طی بعد و مسافت داشتیم و خود برق بعدی ندارد و همان است که هست و هیچ گونه تفاوتی در آن نیست و در هر کجا که موجبات فراهم گردد برق خود را ظاهر و مرئی می‌سازد. برقی که در قارۀ استرالیا می‌زند با برقی که در قارۀ آسیا تجلی می‌کند هر دو یکی است و هیچ بعد و مسافتی برای آن مطرح نیست.