آشنایی به علوم ماوراء

گلهای راهنمایی جلد دوم
آنان که بصیر و باصفا گردیدند ورزنده به علم ماوراء گردیدند
آگاه شده ز قهر و زشت و زیبا رخشنده از انوار خدا گردیدند