ای بشر تو کوچک نیستی

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
ای بشر تو با وجود کوچکی نمونه‌ای از عالم لایتناهی هستی. اندازه خود را با کوه‌ها مقایسه مکن بلکه باطن وجودی خود را که از شاهکارهای خلقت است بنگر تا به عظمت آن پی بری.

پس بدان که تو کوچک و ناچیز نیستی. بلکه جزء عالم لایتناهی و پیوست به آنی. پس زنده و جاودانی و مرگ معنی ندارد و اگر تحولی پیدا کنی که آن را مرگ نام می‌گذاری، روح تو و قالب مثالی یا پریسپری یا ضمیر باطن تو به عمرت ادامه می‌دهند و عناصر تشکیل‌دهندۀ بدنت که جزء عالم است، فوراً مشغول به ساختن اجسام دیگر می‌شوند و انجام مأموریت تو تا ابد ادامه دارد و هرگز مرگ و نیستی را بر آن راه نیست.