پی بردن به حقیقت

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان
اگر این ساعت فکرش را وسعت دهد و ترقی کند بالاخره می‌فهمد که جزئی از یک کره بزرگ است که زمین نام دارد.

به این طریق در اثر کوشش و پی‌گیری و دنبال کردن دانش حدود فکر وسعت یافت و دانست که عالم محدود به آن محیط کوچک او نیست و روز به روز فکر وی نسبت به وجود عالم توسعه پیدا کرد و قوی شد تا بالاخره شناخت همان عالمی که محدود تصور می‌کرد یک عالم لایتناهی بی‌حدود است.