بندگی خدا

گلهای راهنمایی جلد دوم وحدت در جان و در جهان

این است که می‌گویم به بندگیت حاضر و آماده‌ام و همین بندگی همه را از روی وفا و دلبستگی به کوس انالحق زدن وامی‌دارد و اینجاست که باید درنگ نموده حقیقت را برای شما خوانندۀ عزیز بشکافم و سخنانی را که تاکنون در لفافه بیان داشتم باز نمایم.